About us

About CTT

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej zostało utworzone na podstawie uchwały nr 63 Senatu Akademickiego PP z dnia 28 października 2009 r.

Jesteśmy jednostką ogólnouczelnianą, powołaną do realizacji zadań na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu.

Oferujemy usługi CIRiTT PP w zakresie wdrażania wyników badań:

  1. obsługa procesu transferu technologii, w tym m.in. przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  2. pomoc doradcza we wdrażaniu technologii,
  3. wsparcie podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  4. monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej, 
  5. pomoc w procesie wdrażania wyników badań m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych, tworzenie struktur partnerskich,
  6. audyty innowacyjności i audyty technologiczne,
  7. analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii i innowacji,
  8. szkolenia w sprawach związanych z komercjalizacją,
  9. opinie o innowacyjności i certyfikaty innowacyjności.
!